Cảng vụ hàng không miền Bắc kiểm tra công tác đảm bảo an ninh tại Đài Kiểm soát không lưu Đồng Hới