Truông Bồn- Biểu tượng lịch sử của thanh niên xung phong Việt Nam