Công ty Quản lý bay miền Trung xây dựng hệ thống Firewall và nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu khí tượng