Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII