Dịch vụ điều hành bay (Air traffic control service)

Dịch vụ điều hành bay (Air traffic control service) là dịch vụ được cung cấp nhằm mục đích ngăn ngừa các va chạm giữa các tàu bay với nhau hoặc giữa các tàu bay với các chướng ngại vật, đồng thời tổ chức và duy trì luồng không lưu điều hòa và hiệu quả.

 

Dịch vụ điều hành bay là mảng dịch vụ chủ chốt của ngành không lưu. Nó được cung cấp bởi các cơ sở điều hành bay đảm nhiệm những phần việc khác nhau trong hệ thống kiểm soát không lưu, bao gồm bộ phận kiểm soát mặt đất (GCU), đài kiểm soát tại sân bay (TWR), cơ sở kiểm soát tiếp cận (APP), trung tâm kiểm soát đường dài (ACC). Hệ thống này được phân chia theo các khu vực kiểm soát chính bao gồm: kiểm soát mặt đất, kiểm soát tại sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài, hỗ trợ mật thiết với nhau trong công việc và hợp thành quy trình điều hành khép kín theo suốt một chuyến bay từ khi tàu bay lăn ra đường băng, cất cánh, bay bằng, hạ cánh rồi lăn vào bến đậu.