Gia hạn nhận Hồ sơ tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại nước ngoài bằng kinh phí tự túc