Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến – Điểm nhấn thứ hai trong việc thực hiện chiến lược ứng dụng CNTT