vi

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Địa chỉ : 6/200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại : 043.8271513-043.8271514-043.8271833

Fax : 043.8272597

Website : www.vatm.vn

Sơ đồ đường đi

Nội dung góp ý sẽ được gửi đến các địa chỉ email dưới đây :

STT Họ và tên Chức vụ Email Số điện thoại
1 Đinh Việt Thắng Chủ tịch Hội đồng thành viên dinhvietthang@vatm.vn
2 Phạm Việt Dũng Tổng giám đốc dungpv@vatm.vn
3 Lê Quốc Khánh Phó Tổng giám đốc lequockhanh@vatm.vn
4 Hoàng Mạnh Tấn Chánh văn phòng Tổng công ty tanqlb@vatm.vn
5 Ban Biên tập Ban Biên tập banbientap@vatm.vn