Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.