Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.