Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay năm 2016

Chi tiết xem tại đây.