Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.