Báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2016

Chi tiết xem tại đây.