Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay năm 2016

Chi tiết xem tại đây.