Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.