Quyết định giao các chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.