Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Chi tiết xem tại đây.