Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2016 làm căn cứ đánh giá xếp loại doanh nghiệp cho VATM

Chi tiết xem tại đây.