Tình hình quản trị Công ty năm 2016 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.