Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.