Thông báo mời tham dự Hội thảo về chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo kiểm soát viên không lưu