Thông báo và tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn học viên để đào tạo kiểm soát viên không lưu làm việc tại các Đài Kiểm soát không lưu sân bay địa phương