Thông báo về kế hoạch tổ chức tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại nước ngoài bằng kinh phí tự túc năm 2017