VATM: Ban hành Sổ tay về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ