VATM: Thông báo về việc khám sức khỏe tuyển dụng lao động chuyên ngành Kiểm soát viên không lưu, ARO/AIS và Signalman năm 2016