Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức tặng quà giáo viên, học sinh vùng xa tại Tỉnh Yên Bái