Hội thao Cụm Văn hóa – Thể thao số 03 ngành Giao thông vận tải năm 2019