Kết quả cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam – 20 năm xây dựng và phát triển”