Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay chúc mừng Sở chỉ huy Phòng không – Không quân nhân ngày 22/12