Christchurch – Nơi đào tạo huấn luyện viên Không lưu Việt Nam