Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công trình xây dựng Đài KSKL Tuy Hòa