Công bố và trao Quyết định chuẩn y bí thư hai chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Quản lý luồng không lưu