Công tác chuẩn bị cho diễn tập tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không