Công tác phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến dữ liệu bay phục vụ chương trình A-CDM 2019 – 2020 giữa VATM và ACV