Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị kỹ thuật năm 2017