Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức kết nạp đảng viên mới trong tháng 01 năm 2018