Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Cà Mau – Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức kết nạp đảng viên mới