Chi bộ Đài Kiểm Soát Không Lưu Cà Mau – Công Ty Quản Lý Bay Miền Nam tổ chức kết nạp đảng viên mới