Chi bộ Đài KSKL Đồng Hới – Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới