Chi bộ kiểm soát đường dài – Đảng bộ bộ phận Trung tâm kiểm soát đường dài-Đảng bộ cơ sở Công ty quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới