Chi bộ Kiểm soát Đường dài tổ chức Lễ kết nạp đảng viên