Chi bộ Phòng Không lưu – Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới