Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không sinh hoạt chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ với công tác chuẩn bị cho Diễn tập tìm kiếm cứu nạn năm 2019”