Chi bộ Văn phòng Công ty – Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới