Đại hội điểm Chi bộ Đài kiểm soát không lưu Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2025 - khởi đầu triển vọng