Đảng ủy Trung tâm Hiệp đồng Điều hành bay tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và QI/2016