Đảng ủy Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Qúy III/2016