Kết nạp đảng viên mới trong Tết Nguyên Đán – Một kỉ niệm khó quên