Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2018 của chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Cần Thơ