Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Quá trình xây dựng và phát triển (1993-2023)

A. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, tiền thân là Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, được thành lập ngày 16/7/1993 theo Quyết định số 52-QĐ/ĐU của Đảng ủy Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Hệ thống tổ chức của Đảng bộ khi thành lập, gồm 4 đảng bộ bộ phận và 9 chi bộ trực thuộc; Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời gồm 9 người. Đồng chí Trần Xuân Mùi- Quyền Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hoàng Xuân Huê- Phó Tổng Giám đốc làm Phó Bí thư Đảng ủy. Nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ trong giai đoạn này là tập trung lãnh đạo kiện toàn bộ máy tổ chức đơn vị, chỉ huy điều hành bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động bay và tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh giành quyền quản lý và điều hành Vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh. Đây là sứ mệnh, là trách nhiệm hết sức lớn lao mà cấp ủy đảng, lãnh đạo Ngành Hàng không và Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Tháng 02/1994, Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I. Đại hội đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu tổng quát: “Đoàn kết nhất trí, tập trung động viên mọi lực lượng, trí tuệ của toàn ngành, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng các dịch vụ, bảo đảm quản lý điều hành bay an toàn. Đẩy nhanh tiến độ các công trình FIR và giải quyết tốt các vấn đề có liên quan, đặc biệt là con người, trang thiết bị kỹ thuật để tiếp nhận, điều hành an toàn, đúng thời gian FIR Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động thực tiễn, nghiên cứu tổng kết rút kinh nghiệm của ngành cũng như một số mô hình quản lý của các nước. Kiến nghị xây dựng cơ chế quản lý thống nhất toàn ngành nhằm bảo đảm quản lý các hoạt động bay dân dụng của quốc gia An toàn- Điều hòa- Hiệu quả. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện của cơ quan, đơn vị. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, cải thiện đời sống của cán bộ, công nhân viên và hoàn thành nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 người. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 03 người; đồng chí Trần Xuân Mùi làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đỗ Hồng Quang làm Phó Bí thư và được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Lê Mạnh Tiến làm Phó Chủ nhiệm.

Đ/c Trần Xuân Mùi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1994- 1998

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ II diễn ra từ ngày 09 đến ngày 10/6/1998, Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 1994- 1998: “Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội được sự chỉ đạo của cấp trên, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam đã tập trung công sức, trí tuệ phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể đảng viên, công nhân viên lao động trong toàn đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên”. Báo cáo cũng kiểm điểm những mặt đã làm được, chưa làm được trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ về thực hiện công tác chuyên ngành quản lý bay, lãnh đạo bảo đảm kiểm soát điều hành bay, công tác đảm bảo kỹ thuật, công tác đầu tư phát triển, công tác tài chính, công tác xây dựng Đảng. Đại hội thảo luận và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 1998- 2000 với mục tiêu tổng quát: “Phát huy đoàn kết thống nhất, tập trung công sức, trí tuệ của Đảng bộ để đầu tư phát triển đồng bộ các hệ thống dịch vụ quản lý bay; phấn đấu đưa kiểm soát không lưu, đảm bảo kỹ thuật theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn khuyến cáo thực hành của ICAO và đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; bảo đảm mọi hoạt động bay trong vùng trách nhiệm an toàn, hiệu quả. Nâng cao trình độ quản lý chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ cơ quan, hoàn thiện cơ chế tổ chức theo điều lệ, đáp ứng nhiệm vụ được giao”. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 13 người, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 03 người; đồng chí Trần Xuân Mùi tái trúng cử làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hoàng Xuân Huê làm Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 07 người, đồng chí Hoàng Xuân Huê được bầu làm Chủ nhiệm, đồng chí Lê Mạnh Tiến làm Phó Chủ nhiệm.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ II

Năm 1998 là năm đầu tiên Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam thực hiện cơ chế Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích. Đây là mô hình mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và Đảng ủy Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, Trung tâm đã nhanh chóng chuyển đổi, hoàn thiện cơ chế hoạt động thống nhất cả về Đảng, chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, tháng 8 năm 2000 Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, tháng 10 năm 2000 Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III. Đại hội đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ: “Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, bằng chính sự phát huy tối đa nội lực, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động của toàn thể đảng viên, cán bộ và công nhân viên, Trung tâm tiếp tục giữ vững truyền thống của đơn vị đi đầu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội nhiệm kỳ 1998- 2000 đề ra”. Đại hội thảo luận, đề ra phương hướng lãnh đạo với mục tiêu tổng quát: “Tăng cường vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ; tiếp tục quá trình hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật theo hướng đồng bộ, đi thẳng vào công nghệ hiện đại; từng bước triển khai thử nghiệm và sử dụng hệ thống CNS/ATM mới; chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực đủ sức khai thác, bảo đảm kỹ thuật, hệ thống công nghệ mới và quản lý điều hành doanh nghiệp hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ không lưu đạt trình độ tiên tiến so với các nước trong khu vực, đáp ứng sự tăng trưởng các hoạt động bay trong nước, quốc tế đi, đến, bay qua bình quân 4-7%/năm và từ 7-10% sau năm 2003. Tiếp tục đổi mới quản lý lao động; đảm bảo phát triển toàn diện và vững chắc, giữ vững ổn định mức thu nhập, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên”. Đại hội giao cấp ủy đảng các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng chương trình hành động thiết thực tại cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2000- 2003 gồm 13 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 03 người; đồng chí Trần Xuân Mùi tiếp tục tái trúng cử làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Văn Hằng làm Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 người, đồng chí Lê Văn Hằng được bầu làm Chủ nhiệm, đồng chí Lê Mạnh Tiến làm Phó Chủ nhiệm.

Ngày 31/10/2001 Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam ra Quyết định số 85/QĐ-ĐUHK, chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Xuân Hiển- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Tiến- Giám đốc Trung tâm Hiệp đồng chỉ huy điều hành bay vào Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí: Lê Mạnh Tiến- Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể, Lê Việt Bắc- Chánh Văn phòng Trung tâm vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2003- 2005 tổ chức vào ngày 16/7/2003. Đại hội đánh giá đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm chỉ huy điều hành bay an toàn tuyệt đối. Có sự chuyển biến lớn trong công tác quản lý, chủ yếu là các cơ quan tham mưu, phòng ban chức năng đã bám sát sự phát triển của khoa học kỹ thuật, luật pháp, quy định của Nhà nước, của Cục Hàng không Việt Nam, tham mưu chính xác cho Đảng ủy lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua. Công tác xây dựng Đảng hoạt động có nền nếp và liên tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (năm 2002 được Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương tặng Cờ). Có thể khẳng định để đạt được thành tích trên, bên cạnh việc Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và tập thể người lao động đã phấn đấu không ngừng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động nhằm phát huy và giữ vững truyền thống của đơn vị còn có sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam. Đại hội cũng thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2003- 2005 với mục tiêu tổng quát: “Tăng cường vai trò, năng lực lãnh đạo trong Đảng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao, bảo đảm điều hành bay tuyệt đối an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình hiện đại công nghệ, đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý bay. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý không lưu mới, phấn đấu từ nay đến năm 2005 giữ vững tốc độ tăng trưởng từ 4-6%; đảm bảo đơn vị ổn định và phát triển, tích cực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 05 người; đồng chí Nguyễn Xuân Hiển được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Hằng làm Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 người, đồng chí Lê Văn Hằng được bầu làm Chủ nhiệm, đồng chí Lại Hồng Lục làm Phó Chủ nhiệm.

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ IV

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2005- 2008 tổ chức vào ngày 12/8/2005. Đại hội đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ: "Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành những mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2003- 2005 đề ra, đảm bảo chỉ huy điều hành bay an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng Đảng hoạt động có nề nếp, Đảng bộ giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đạt được kết quả trên, trước hết Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam; hơn nữa, Đảng bộ đã đề ra chủ trương đúng; tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất và phát huy giữ vững truyền thống của đơn vị Anh hùng”. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2005- 2008 với mục tiêu tổng quát là: “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực, bảo đảm điều hành bay An toàn- Điều hòa- Hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý bay ngang tầm quốc tế, phấn đấu giữ mức tăng trưởng hằng năm từ 3 đến 5%; bảo đảm ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 05 người; đồng chí Nguyễn Xuân Hiển tái trúng cử làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Hằng làm Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 người, đồng chí Lê Văn Hằng được bầu làm Chủ nhiệm, đồng chí Lại Hồng Lục làm Phó Chủ nhiệm. Năm 2008 đồng chí Lê Văn Hằng nghỉ hưu, đồng chí Đỗ Quang Việt được chỉ định bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội Đại bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ V

Ngày 26/8/2008 Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 148-QĐ/TVĐU đổi tên Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam thành Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX) về nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, năm 2008 Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam tổ chức xây dựng bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo giai đoạn 2008 - 2010.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam lần thứ VI tổ chức vào ngày 10/6/2010. Đại hội đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo: “Sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V, mặc dù có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đặc biệt được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo các cấp, Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu do Đại hội đề ra; bảo đảm chỉ huy điều hành bay an toàn tuyệt đối; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm về sản lượng điều hành bay, doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước; chất lượng cung cấp dịch vụ ngày một nâng cao, các nguồn lực được bổ sung (con người, trang thiết bị) làm tiền đề cho sự phát triển bền vững cho những năm tiếp theo; Tổng Công ty tham gia, hội nhập ngày càng sâu rộng vào cộng đồng Hàng không quốc tế và khu vực; nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao; các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được duy trì có nền nếp, hàng năm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Đại hội thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2010- 2015 với mục tiêu tổng quát: “Phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005; phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng với chất lượng cao; phát triển dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo hướng hiện đại, thống nhất, đồng bộ và ổn định, phù hợp với xu hướng phát triển của khu vực và quốc tế. Phối hợp hiệp đồng với các cơ quan quản lý điều hành bay trong và ngoài nước, giám sát chặt chẽ các hoạt động bay trong vùng trời trách nhiệm được giao, đảm bảo chỉ huy điều hành bay An toàn- Điều hòa- Hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền vùng trời quốc gia. Phấn đấu thực hiện mức tăng trưởng bình quân về sản lượng điều hành bay từ 3 đến 5%/năm; triển khai các loại hình sản xuất, kinh doanh khác trên cơ sở các điều kiện, thế mạnh của Tổng Công ty; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010- 2015 gồm 19 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 03 người, đồng chí Nguyễn Xuân Hiển tiếp tục tái trúng cử làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đỗ Quang Việt làm Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 07 người, đồng chí Đỗ Quang Việt được bầu làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Quang Thái làm Phó Chủ nhiệm và được bố trí là Phó Chủ nhiệm chuyên trách.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay VN lần thứ VI

Ngày 15/7/2010 Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 39-QĐ/ĐUHK đổi tên Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam thành Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

Ngày 20/8/2010 Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 174-QĐ/ĐUHK chuẩn y bổ sung các đồng chí Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Đình Công- Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty.

Ngày 27/9/2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Quyết định số 252-QĐ/ĐUK giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Tổng Công ty, nội dung giao quyền như sau:

Từ ngày 01/10/2011 Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam được thực hiện các quyền:

1. Được thành lập các cơ quan tham mưu chuyên trách giúp việc (ban tổ chức, ban tuyên giáo, cơ quan ủy ban kiểm tra, văn phòng đảng ủy).

2. Đảng ủy được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định của Bộ Chính trị, sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy được quyết định kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng viên, quyết định công nhận và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở, được quản lý hồ sơ và dữ liệu đảng viên.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy họp thường kỳ mỗi tháng một lần; Đảng ủy họp thường kỳ ba tháng một lần, họp bất thường khi cần.

Ngày 10/07/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 184-QĐ/TVĐU, lập Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam là Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 19 người, Ban Thường vụ gồm 05 người; đồng chí Hoàng Thành được chỉ định giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đỗ Quang Việt giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2012- 2015.

Ngày 17/7/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2012- 2015 gồm 05 người, đồng chí Đỗ Quang Việt- Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, sau đó đồng chí Nguyễn Quang Thái được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm và được bố trí là Phó Chủ nhiệm chuyên trách.

 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015- 2020 diễn ra từ ngày 01/7- 02/7/2015, với mục tiêu tổng quát: “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, thực hiện thành công Chiến lược phát triển Tổng Công ty và Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, phấn đấu xây dựng Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trở thành một trong những Nhà cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị và tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện, tiêu biểu đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần 2”. Toàn Đảng bộ xác định bám sát mục tiêu, định hướng trên và sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải xây dựng những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Tổng Công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đại hội cũng thống nhất những mục tiêu cụ thể như: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; thực sự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, nhất trí xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 23 người. Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 07 người, bầu đồng chí Đinh Việt Thắng làm Bí thư và bầu các đồng chí Phạm Việt Dũng; Trần Mạnh Nam làm Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 người, đồng chí Trần Mạnh Nam được bầu làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Quang Thái được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bầu làm Phó Chủ nhiệm và được bố trí là Phó Chủ nhiệm chuyên trách.

Ngày 03/3/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 50-QĐ/ĐU chỉ định bổ sung đồng chí Phạm Văn Long- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 03/01/2017 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 108-QĐ/ĐU chỉ định tăng thêm đồng chí Nguyễn Văn Tiến- Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty và đồng chí Nguyễn Công Long- Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 12/9/2017 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 207-QĐ/ĐU chỉ định bổ sung đồng chí Lê Mai Duy- Bí thư Đoàn TNCSHCM Tổng Công ty, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 03/10/2017 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 223, 224, 225-QĐ/ĐU chuẩn y bổ sung đồng chí Lê Quốc Khánh- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020; chuẩn y đồng chí Phạm Việt Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020; chuẩn y đồng chí Đoàn Hữu Gia- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 30/8/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 341, 342-QĐ/ĐU chỉ định bổ sung đồng chí Hồ Sỹ Tùng- Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020; chuẩn y bổ sung đồng chí Bùi Trọng Nam- Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 23/7/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 420-QĐ/ĐU chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2015- 2020

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, theo hướng “đi tắt, đón đầu”, tiếp thu và làm chủ khoa học công nghệ mới; tham gia tích cực và giữ vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành lại quyền quản lý và điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, theo hướng “đi tắt, đón đầu”, tiếp thu và làm chủ khoa học công nghệ mới; tham gia tích cực và giữ vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành lại quyền quản lý và điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức từ ngày 02/7 đến ngày 03/7/2020, đúng vào thời điểm toàn Đảng bộ đang cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại hội được tiến hành theo phương châm Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển, với chủ đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; phát triển nhanh và bền vững, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; phấn đấu đến năm 2023, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần 2. Phát huy thành tích đã đạt được, Đại hội cũng đã đề mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo các tiêu chí an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả; đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực bài bản, chất lượng cao; tập trung nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; phát triển nhanh và bền vững, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; phấn đấu đến năm 2023, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần 2.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 đồng chí và UBKT Đảng ủy gồm 05 đồng chí. Ban Chấp hành khóa VIII cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy và 4 đồng chí vào UBKT Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhiệm kỳ mới. Ngày 14/10/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT ban hành Quyết định số 12-QĐ/ĐU chuẩn y bổ sung đồng chí Nguyễn Công Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc tham gia UBKT và giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành lại quyền quản lý và điều hành phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng không chỉ với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam mà cả về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của Việt Nam đất nước chúng ta. Những năm qua, cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, Tổng Công ty còn xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý và các lực lượng kiểm soát viên không lưu, nhân viên, chuyên viên, kỹ sư, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, cho đến nay bên cạnh những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng năm Tổng Công ty đã quản lý, điều hành bảo đảm an toàn hàng triệu lần chuyến bay cho các hãng hàng không trong nước cũng như quốc tế đi, đến và bay qua Việt Nam, trong đó có hàng trăm chuyến chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế; hàng năm thu về cho Nhà nước lượng ngoại tệ lớn và nộp ngân sách hàng ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng Công ty đã quản lý, điều hành và tham gia điều hành an toàn các hoạt động bay phục vụ công ích như: Bay chụp ảnh phân định biên giới Việt- Trung, Việt- Lào, Việt Nam- Campuchia; các chuyến bay khảo sát chương trình quốc gia về thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La, tìm kiếm khoáng sản, bảo dưỡng đường dây 500KV, bay cấp cứu; tìm kiếm, cứu nạn hàng không; cứu trợ đồng bào bị bão lụt và cung cấp các dịch vụ điều hành bay đường dài, tiếp cận cho hàng trăm ngàn chuyến bay vận tải quân sự.

Đảng bộ Tổng Công ty luôn giữ vững vai trò lãnh đạo đối với mọi hoạt động nhiệm vụ chính trị của đơn vị, là hạt nhân gắn kết mỗi cá nhân, tập thể thành một khối đoàn kết thống nhất, tạo nên sức mạnh to lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác xây dựng Đảng; phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy đảng quan tâm chú trọng, hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc ngày càng đi vào nền nếp và có chất lượng, trong sinh hoạt giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình. Đến nay (tháng 3/2023), toàn Đảng bộ có 1.785 đảng viên với 9 đảng bộ cơ sở, 01 đảng bộ bộ phận và 12 chi bộ trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, văn hóa văn nghệ, thể thao và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo từ thiện luôn được quan tâm đẩy mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho các tập thể; cá nhân trong Tổng Công ty là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ vào quá trình xây dựng và phát triển bền vững, lâu dài cho ngành Quản lý bay nói chung và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam nói riêng.

* Những phần thưởng cao quý:

- Cờ thi đua của Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam khen thưởng thành tích các năm 2000, 2001, 2002.

- Cờ thi đua của Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương khen thưởng thành tích năm 2002.

- Cờ thi đua của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng thành tích năm 2009.

- Danh hiệu “Tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp” năm 2011.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” các năm 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019.

- Giấy khen của Đảng ủy Bộ GTVT khen thưởng thành tích Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu các năm 2013, 2016, 2017, 2019.

- Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2018.

- Bức trướng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng thành tích giai đoạn 1993- 2018.

B . BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÁC NHIỆM KỲ

I. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1994- 1998

1. Đ/c Trần Xuân Mùi - Bí thư Đảng ủy;

2. Đ/c Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy;

3. Đ/c Hoàng Xuân Huê - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

4. Đ/c Đoàn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

5. Đ/c Nguyễn Xuân Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

6. Đ/c Đàm Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

7. Đ/c Đỗ Cát Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

8. Đ/c Hồ Hải Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

9. Đ/c Nguyễn Viết Định - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

10. Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

11. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

II. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1998- 2000

1. Đ/c Trần Xuân Mùi - Bí thư Đảng ủy;

2. Đ/c Hoàng Xuân Huê - Phó Bí thư Đảng ủy;

3. Đ/c Lê Văn Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

4. Đ/c Nguyễn Xuân Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

5. Đ/c Hồ Ngọc Bá - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

6. Đ/c Đàm Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

7. Đ/c Đỗ Cát Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

8. Đ/c Đỗ Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

9. Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

10. Đ/c Nguyễn Viết Định - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

11. Đ/c Hồ Hải Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

12. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

13. Đ/c Nguyễn Đình Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

III. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2000- 2003

1. Đ/c Trần Xuân Mùi - Bí thư Đảng ủy;

2. Đ/c Lê Văn Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy;

3. Đ/c Hoàng Xuân Huê - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

4. Đ/c Nguyễn Xuân Hiển - Ủy viên Ban TVĐU (bổ sung ngày 31/10/2001);

5. Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên Ban TVĐU (bổ sung ngày 31/10/2001);

6. Đ/c Nguyễn Viết Định - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

7. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

8. Đ/c Nguyễn Đình Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

9. Đ/c Hồ Hải Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

10. Đ/c Nguyễn Văn Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

11. Đ/c Đàm Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

12. Đ/c Đỗ Cát Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

13. Đ/c Đỗ Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

14. Đ/c Lê Mạnh Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ (bổ sung ngày 31/10/2001);

15. Đ/c Lê Việt Bắc - Ủy viên BCH Đảng bộ (bổ sung ngày 31/10/2001).

IV. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2003- 2005

1. Đ/c Nguyễn Xuân Hiển  - Bí thư Đảng ủy;

2. Đ/c Lê Văn Hằng  - Phó Bí thư Đảng ủy;

3. Đ/c Hoàng Xuân Huê  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

4. Đ/c Nguyễn Đức Tiến  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

5. Đ/c Lê Mạnh Tiến  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

6. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

7. Đ/c Hồ Hải Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

8. Đ/c Lương Hồng Binh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

9. Đ/c Trịnh Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

10. Đ/c Lê Việt Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (chuyển công tác sang đơn vị khác từ tháng 10/2004);

11. Đ/c Nguyễn Văn Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

12. Đ/c Nguyễn Văn Chén - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

13. Đ/c Đàm Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

14. Đ/c Đỗ Quang Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

15. Đ/c Đỗ Hoàng Điệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

16. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (bổ sung ngày 19/10/2004 thay Đ/c Lê Việt Bắc).

V. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005- 2008 (kéo dài đến năm 2010)

1. Đ/c Nguyễn Xuân Hiển - Bí thư Đảng ủy;

2. Đ/c Lê Văn Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy (nghỉ hưu tháng 01/2008);

3. Đ/c Đỗ Quang Việt - Phó Bí thư Đảng ủy (từ ngày 22/01/2008);

4. Đ/c Hoàng Xuân Huê - Ủy viên Ban TVĐU (nghỉ hưu 9/2009);

5. Đ/c Nguyễn Văn Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

6. Đ/c Lê Mạnh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

7. Đ/c Đàm Minh Thắng - Ủy viên BCH (nghỉ hưu từ tháng 8/2009);

8. Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên BCH (nghỉ hưu từ tháng 3/2007);

9. Đ/c Đỗ Hoàng Điệp - Ủy viên BCH;

10. Đ/c Trịnh Văn Hải - Ủy viên BCH;

11. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên BCH (nghỉ hưu từ tháng 5/2007);

12. Đ/c Hồ Hải Trường - Ủy viên BCH (nghỉ hưu từ tháng 12/2009);

13. Đ/c Lương Hồng Binh - Ủy viên BCH;

14. Đ/c Nguyễn Văn Chén - Ủy viên BCH;

15. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH;

16. Đ/c Bùi Minh Tuyên - Ủy viên BCH (bổ sung từ ngày 05/9/2007);

17. Đ/c Đoàn Hữu Gia - Ủy viên BCH (bổ sung từ ngày 15/5/2008).

VI. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010- 2015

1. Đ/c Nguyễn Xuân Hiển - Bí thư Đảng ủy (nghỉ hưu tháng 5/2012);

2. Đ/c Đỗ Quang Việt - Phó Bí thư Đảng ủy;

3. Đ/c Nguyễn Văn Thăng - Ủy viên Ban TVĐU;

4. Đ/c Nguyễn Đình Công - Ủy viên Ban TVĐU (bổ sung ngày 20/8/2010);

5. Đ/c Nguyễn Tiến Bình - Ủy viên Ban TVĐU (bổ sung ngày 20/8/2010);

6. Đ/c Trần Mạnh Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

8. Đ/c Lương Hồng Binh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

9. Đ/c Đoàn Trí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

10. Đ/c Dương Văn Khê - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

11. Đ/c Nguyễn Đình Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

12. Đ/c Hoàng Mạnh Tấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

13. Đ/c Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

14. Đ/c Lê Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

15. Đ/c Nguyễn Mạnh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

16. Đ/c Lâm Phúc Anh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

17. Đ/c Đoàn Hữu Gia - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

18. Đ/c Đỗ Hoàng Điệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

19. Đ/c Trịnh Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

VII. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2012- 2015 (thay đổi do từ tháng 7/2012 trực thuộc Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải)

1. Đ/c Hoàng Thành - Bí thư Đảng ủy;

2. Đ/c Đỗ Quang Việt  - Phó Bí thư Đảng ủy;

3. Đ/c Nguyễn Văn Thăng  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

4. Đ/c Nguyễn Đình Công  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

5. Đ/c Nguyễn Tiến Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

6. Đ/c Trần Mạnh Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

8. Đ/c Lương Hồng Binh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

9. Đ/c Đoàn Trí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

10. Đ/c Dương Văn Khê - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

11. Đ/c Nguyễn Đình Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

12. Đ/c Hoàng Mạnh Tấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

13. Đ/c Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

14. Đ/c Lê Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

15. Đ/c Nguyễn Mạnh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

16. Đ/c Lâm Phúc Anh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

17. Đ/c Đoàn Hữu Gia - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

18. Đ/c Đỗ Hoàng Điệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

19. Đ/c Trịnh Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

VIII. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020

- Đ/c Đinh Việt Thắng - Bí thư Đảng ủy (chuyển công tác tháng 7/2017);

- Đ/c Nguyễn Văn Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ (nghỉ hưu tháng 01/2018);

1. Đ/c Phạm Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy (từ tháng 10/2017);

2. Đ/c Đoàn Hữu Gia - Phó Bí thư Đảng ủy (từ tháng 10/2017);

3. Đ/c Trần Mạnh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy;

4. Đ/c Nguyễn Đình Công - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

5. Đ/c Lê Thị Bích Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

6. Đ/c Lê Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (từ tháng 10/2017);

7. Đ/c Bùi Trọng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (từ tháng 8/2018);

8. Đ/c Hoàng Mạnh Tấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

9. Đ/c Lương Hồng Binh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

10. Đ/c Ngô Thị Quỳnh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

11. Đ/c Bế Nhật Hoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

12. Đ/c Nguyễn Mạnh Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

13. Đ/c Trịnh Như Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

14. Đ/c Dương Văn Khê - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

15. Đ/c Mai Ngọc Cư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

16. Đ/c Lại Hồng Lục - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

17. Đ/c Lâm Phúc Anh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

18. Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (thay đ/c Trần Mạnh Sỹ từ tháng 7/2019);

19. Đ/c Nguyễn Mạnh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

20. Đ/c Lê Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

21. Đ/c Phạm Văn Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (thay đ/c Đoàn Trí Dũng từ tháng 3/2016);

22. Đ/c Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (bổ sung từ tháng 01/2017);

23. Đ/c Nguyễn Công Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (bổ sung từ tháng 01/2017);

24. Đ/c Lê Mai Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (bổ sung từ tháng 9/2017).

25. Đ/c Hồ Sỹ Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (bổ sung từ tháng 8/2018).